ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden m.b.t. de online verkoop door arniesays en m.b.t. het gebruik van de website www.arniesays.be:

 

1. DEFINITIES

 • Consument: een natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten verwerft of gebruikt.
 • Koper: consumenten en andere klanten dan consumenten, die een bestelling geplaatst hebben op de website.
 • Website: www.arniesays.be
 • Gebruiker of bezoeker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website bezoekt.
 • Arniesays: de verkoper en exploitant van de website, Groep Alain Broekaert BV , met maatschappelijk zetel te België, 1740 Ternat, Assesteenweg 96, met KBO-nummer 456.622.946
 • Dag: kalenderdag
 • Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen een onderneming en een consument inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop van goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 • Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.
 • Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de consument in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 2. IDENTITEIT VERKOPER EN UITBATER VAN DE WEBSITE

       Groep Alain Broekaert BV

                     Handelend onder benaming “arniesays”
                     met maatschappelijk zetel te BELGIË, 1740 TERNAT, Assesteenweg 96,
                     met KBO-nummer 456.622.946
                     met BTW-nummer 0456.622.946
                     Tel : +32 411 14 14
                     Bereikbaarheid : Werkdagen van 09:00 uur - 17:30 uur
                     E-mail adres : online@arniesays.be 


3. TOEPASSELIJKHEID

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:

 • Op elke bestelling verricht door de koper, alsook op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen arniesays en de koper.
 • Op elk gebruik van de website.

3.2. De algemene voorwaarden worden voor de koper en de bezoeker beschikbaar gesteld op de website. De koper en de bezoeker zijn in de mogelijkheid om de tekst van de algemene voorwaarden op eenvoudige manier op te slaan op een duurzame drager. Een kopie van de algemene voorwaarden wordt daarenboven samen met de orderbevestiging aan de koper toegezonden. 

3.3. De koper en de bezoeker van de website worden geacht vóór het plaatsen van de online bestelling resp. vóór ieder verder gebruik van de website arniesays kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden op de website van arniesays, deze algemene voorwaarden van arniesays in een voor hen verstaanbare taal te begrijpen en deze te aanvaarden.

3.4. arniesays is gerechtigd om haar algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De algemene voorwaarden dewelke beschikbaar waren op de website van arniesays op het moment van het bezoek van de website resp. het plaatsen van de online bestelling door koper, zijn van toepassing op het gebruik van de website resp. op de koopovereenkomst die nadien met de koper zou tot stand komen.

 

4. ONLINE VERMELDINGEN OP DE WEBSITE VAN ARNIESAYS

4.1. De aanduidingen van de prijzen en de stocks op de website www.arniesays.be zijn louter indicatief en maken derhalve op generlei wijze een bindend aanbod uit in hoofde van arniesays, die deze prijzen en voorraden, op elk ogenblik en zonder enige aankondiging, doch uitsluitend vóór het plaatsen van de online bestelling door de koper, kan wijzigen.

4.2. De verkoopsvoorwaarden van de online verkopen kunnen afwijken van deze van de verkopen via de detailhandelwinkels van aan GAB verbonden vennootschappen, waarin de merken Pepe Jeans, Scotch & Soda, Love Stories, NA-KD, arniesays, Hackett London, Strellson, JOOP!, Camplin, Karl Lagerfeld, Calida verdeeld worden. De online verkopen dienen als onafhankelijk van de verkoop via de detailhandelwinkels te worden beschouwd.

4.3. De koper aanvaardt dat de online-vermeldingen op de website van arniesays voldoende gedetailleerd zijn om een goede beoordeling van de goederen en diensten mogelijk te maken.

 • De door arniesays gehanteerde afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de producten en/of diensten van arniesays.
 • Kennelijke vergissingen of fouten in de online-vermeldingen binden arniesays niet.

 

5. BESTELLING DOOR DE KOPER

5.1. Bij het plaatsen van zijn online bestelling deelt de koper zijn naam, adres en betaalinformatie mee. De koper garandeert dat de door hem meegedeelde gegevens waarheidsgetrouw zijn. De koper voert de betaling uit volgens het proces en via de betalingsmiddelen aangeboden op de website van arniesays.

5.2. Na het plaatsen van de online bestelling, ontvangt de koper een e-mailbericht vanwege arniesays, waarbij gemeld wordt of de bestelling al dan niet aanvaard werd. In geval van weigering van de bestelling wordt door arniesays opgave gegeven van de reden van weigering (bijvoorbeeld gebrek aan betaling, minderjarigheid, woonplaats buiten de EU; niet-limitatieve opsomming).

 

6. DE VERKOOPOVEREENKOMST

6.1. Ingeval de bestelling van de klant aanvaard werd, komt de verkoopovereenkomst tot stand op het moment van de verzending via e-mailbericht van de orderbevestiging door arniesays aan de koper.

6.2. De orderbevestiging van de arniesayswaarvan sprake in het eerste lid bevat minstens volgende gegevens: de identiteit van de verkoper en zijn geografisch adres; de identificatie en de belangrijkste kenmerken van het goed en/of de dienst; de prijs van het goed en/of van de dienst; en in voorkomend geval de leveringskosten, de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst, het al dan niet bestaan en de wijze van uitoefening van een herroepingsrecht, de wijze van terugneming en teruggave van het goed, met inbegrip van de eventueel daaraan verbonden kosten, de kosten voor het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand, de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs, alsook het adres waar de koper terecht kan met klachten of aangaande inlichtingen betreffende de bestaande diensten na verkoop en commerciële waarborgen.

In de orderbevestiging van arniesays wordt daarenboven volgende clausule uitdrukkelijk vermeld:

De consument heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Het herroepingsrecht vervalt voor volgende terugzendingen, die niet meer aanvaard worden door arniesays:

 • Ondergoed, badkleding waarvan de hygiënesticker werd verwijderd;
 • Goederen waarvan de toestand niet overeenkomt met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van goederen – zoals gebruikelijk is voor het passen in conventionele winkels;
 • De consument is aansprakelijk voor schade door uitgebreider gebruik dan het passen en keuren van het goed;
 • Goederen die niet meer voorzien zijn van hun originele etiketten en labels;
 • Goederen die door de consument beschadigd werden. De consument is aansprakelijk voor schade die hij heeft aangebracht aan het goed.

 

7. BETALING

7.1. De betaling geschiedt uiterlijk op het ogenblik van de levering door middel van elektronische overschrijving, met een kredietkaart of met elk ander op de website van arniesays aangeboden betalingsmiddel. 

7.2. arniesays is op generlei wijze aansprakelijk voor welke schade dan ook voortvloeiende uit fraude of eender welke onrechtmatige daad door middel van een bankkaart of kredietkaart of daaraan verbonden gegevens van de koper door derden, onverminderd het recht van de koper om zijn schade op laatstgenoemden te verhalen.

 

8. LEVERING

8.1. De levering geschiedt op het door de koper aangeduide adres.

8.2. arniesays stelt een leveringstermijn van 5 werkdagen te rekenen vanaf de bestelling voorop. Deze leveringstermijn is louter indicatief en is aldus geenszins bindend in hoofde van arniesays.

Levering buiten België 5 - 10 werkdagen. 

8.3. De levering is gratis bij aankoop vanaf €100 of meer. 

8.4. Zolang de verkoopprijs en de gebeurlijke leveringskosten door de koper niet integraal werden voldaan, is arniesays gerechtigd om de nakoming van haar leveringsplicht op te schorten.

8.5. De koper kan de status van zijn bestelling online opvolgen via een tracking nummer, die hem wordt meegedeeld in de orderbevestiging.

 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RISICO

9.1. De eigendom gaat over op het ogenblik van de levering van het goed door arniesays aan de koper.

9.2. Uitsluitend ten aanzien van consumenten wordt het risico overgedragen op het moment van de levering van het goed.

Ten aanzien van de overige kopers (geen consumenten) wordt het risico overgedragen op het moment van de verzending van de orderbevestiging door arniesays aan de koper en wordt de levering van het goed (inclusief vervoer) aldus uitgevoerd op risico van de koper.

 

10. RETOURZENDINGEN

10.1. De koper heeft het recht om het geleverde goed terug te zenden zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen dertig kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Tijdens deze termijn zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

10.2. Het goed dient door de koper in haar geheel, in ongeschonden en ongebruikte staat en voorzien van de originele etiketten en labels teruggezonden te worden naar onze winkel: arniesays, Korte Gasthuisstraat 25, 2000 Antwerpen.

10.3. De rechtstreekse kosten van de terugzending van het geleverde goed naar de winkel vallen ten laste van de koper. Retour is wel gratis als je het fysiek komt terugbrengen in de winkel.

10.4. In geval van een geldige retourzending, worden de aan arniesays betaalde sommen, na de teruggave van de geleverde goederen door de koper, uiterlijk binnen de dertig dagen die volgen op de retourzending, aan de koper terugbetaald, zonder kosten.

10.5. Volgende terugzendingen zijn ongeldig en worden niet aanvaard door arniesays:

 • Ondergoed, badkleding waarvan de hygiënesticker werd verwijderd;
 • Goederen waarvan de toestand niet overeenkomt met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van goederen – zoals gebruikelijk is voor het passen in conventionele winkels;
 • De koper is aansprakelijk voor schade door uitgebreider gebruik dan het passen en keuren van het goed;
 • Goederen die niet meer voorzien zijn van hun originele etiketten en labels;
 • Goederen die door de koper beschadigd werden. De koper is aansprakelijk voor schade die hij aangebracht heeft aan het goed;

 

11. WETTELIJK HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

11.1. De consument heeft het recht om afstand te doen van de koop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen dertig kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

11.2. Het goed dient door de consument in haar geheel, in ongeschonden en ongebruikte staat en voorzien van de originele etiketten en labels teruggezonden te worden naar het adres van ARNIESAYS: Groep Alain Broekaert BV, 1740 Ternat, Assesteenweg 96.

11.3. De rechtstreekse kosten van de terugzending van het geleverde goed vallen ten laste van de consument, tenzij het geleverde goed niet beantwoordt aan de beschrijving van het aanbod.

11.4. In geval van een geldige uitoefening conform het herroepingsrecht zoals bepaald in voorgaande leden, worden de aan arniesays betaalde sommen, na de teruggave van de geleverde goederen door de koper, uiterlijk binnen de dertig dagen die volgen op de herroeping, aan de consument terugbetaald, zonder kosten.

11.5. Volgende terugzendingen zijn ongeldig en worden niet aanvaard door arniesays:

 • Ondergoed, badkleding waarvan de hygiënesticker werd verwijderd;
 • Goederen waarvan de toestand niet overeenkomt met hetgeen gebruikelijk is voor normaal gebruik voor het keuren van goederen – zoals gebruikelijk is voor het passen in conventionele winkels;
 • De consument is aansprakelijk voor schade door uitgebreider gebruik dan het passen en keuren van het goed;
 • Goederen die niet meer voorzien zijn van hun originele etiketten en labels;
 • Goederen die door de consument beschadigd werden. De consument is aansprakelijk voor schade die hij aangebracht heeft aan het goed;

11.6. Onderhavig artikel is voorbehouden voor consumenten.

 

12. GARANTIEBEPALINGEN

12.1. Ten aanzien van consumenten is de wettelijke garantietermijn naar Belgisch recht van toepassing.

12.2. Genieten geen enkele garantie vanwege arniesays:

 • Gebreken die niet aanwezig waren op het ogenblik van de levering
 • Gebreken die de koper kende of waarvan hij redelijkerwijze op de hoogte moest zijn.
 • Vetusteit van de goederen
 • Abnormale vereisten voor de kwaliteit, de prestaties en het gebruik van het goed, gelet op de aard van de goederen van dezelfde soort
 • Elke vorm van misbruik van de uitoefening of elke oneigenlijke uitoefening van de wettelijke garantie door de consument

 

13. KLACHTENPROCEDURE

13.1. Indien de koper een of meerdere klachten heeft m.b.t. het geleverde goed zelf, dient hij het goed retour te zenden binnen de termijnen en volgens de voorwaarden die hierboven werden aangegeven m.b.t. retourzendingen.

13.2. Elke andere klacht (anders dan m.b.t. het geleverde goed zelf of ontstaan na het verstrijken van de retourtermijn) dient binnen de acht dagen na het feit dat aanleiding gaf tot de klacht, schriftelijk gemeld te worden aan arniesays, ter attentie van Groep Alain Broekaert BV, 1740 Ternat, Assesteenweg 96, en dit op straffe van verval. Het bewijs van verzending van deze klacht berust bij de koper.

De klacht moet volledig en duidelijk omschreven worden door de koper.

13.3. arniesays verbindt zich ertoe om een klacht over een product of dienst binnen een termijn van veertien dagen vanaf datum van de ontvangst te beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door arniesays binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

14. UITDRUKKELIJK ONTBINDEND BEDING

De verkoopovereenkomst is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling ontbonden ten nadele van de koper ingeval de levering van het goed op het door de koper aangeduide adres niet kan plaatsvinden om redenen te wijten aan de koper; dan wel ingeval de door de koper bij de online bestelling meegedeelde gegevens onjuist blijken te zijn.

De koper is aan arniesays een schadevergoeding verschuldigd, die forfaitair vastgesteld wordt op 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 75 EUR, onverminderd het recht van arniesays om een hogere schadevergoeding op de koper te verhalen in geval van een grotere omvang van de schade.

In geval van ontbinding worden de door de koper betaalde bedragen, in voorkomend geval na de teruggave van de geleverde goederen en na compensatie met voormelde conventionele schadevergoeding, door arniesays onverwijld terugbetaald, mits de koper de voor deze terugbetaling vereiste gegevens ter beschikking stelde.

 

15. NIETIGHEID

15.1. De eventuele nietigheid van een deel van onderhavige algemene voorwaarden brengt op generlei wijze de nietigheid van het geheel van onderhavige algemene voorwaarden met zich mee.

15.2. Partijen verbinden er zich toe om een nietige bepaling desgevallend te vervangen door een geldige bepaling, die zo nauw mogelijk bij de bedoeling der partijen aansluit.

 

16. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Geschillen aangaande de totstandkoming, de interpretatie of de tenuitvoerlegging van de koop of het gebruik van de website worden uitsluitend beoordeeld naar Belgisch recht. Uitsluitend het Belgische Vredegerecht van het kanton te Halle en de Belgische rechtbanken en hoven te Brussel zijn bevoegd. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

17. PRIVACY VAN DE KOPER 

17.1. arniesays verbindt er zich toe om de wettelijke bepalingen aangaande privacy (cfr. de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) in acht te nemen.

17.2. Indien de koper een bestelling plaatst is de mededeling van diens naam, e-mailadres, afleveradres, leeftijd en betaalgegevens vereist om de bestelling uit te voeren en de koper van het verdere verloop daarvan op de hoogte te houden. Deze gegevens worden opgeslagen in de account van de koper, zodat de koper niet bij iedere nieuwe bestelling zijn persoonsgegevens dient in te vullen.

De door de koper verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend aangewend voor doeleinden die verband houden met de totstandkoming en de uitvoering van het verkoopscontract, behoudens ingeval de koper voor andere doeleinden (bijvoorbeeld mailinglist betreffende nieuwe collecties) uitdrukkelijk diens toestemming verleent (door zulks uitdrukkelijk aan te geven door een vakje aan te vinken op het online bestelformulier).

De koper kan op elk moment eisen dat zijn persoonsgegevens niet langer voor deze andere doeleinden gebruikt mogen worden, door verzending van een e-mailbericht aan arniesays.

arniesays verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van de koper in geen geval aan derden te verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de bestelling van de koper. De werknemers en gemandateerden van arniesays zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens te respecteren.

17.3. In geval van vragen in verband met de Privacy Policy van arniesays contacteert de koper arniesays op de zetel van de Groep Alain Broekaert BV of via het e-mailadres aangegeven op de website. De klantenservice van arniesays helpt de koper verder als deze informatie nodig heeft over diens persoonsgegevens of als de koper deze wenst te wijzigen. De koper heeft het recht op correctie van diens persoonsgegevens.

17.4. Een cookie is een hoeveelheid data die een server naar de browser stuurt met de bedoeling dat deze opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar de server teruggestuurd wordt. Zo kan de server de browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de gebruiker, de webbrowser of de koper in het verleden heeft gedaan. Cookies stellen arniesays in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. De gebruiker en de koper kunnen hun browser zo instellen dat zij tijdens het bezoeken van de website c.q. tijdens het winkelen geen cookies meer ontvangen.

 

18. INTELLECTUELE EIGENDOM

18.1. ©2020, Groep Alain Broekaert BV, arniesays. Alle rechten voorbehouden. De site www.arniesays.be en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van Groep Alain Broekaert BV, met zetel te 1740 TERNAT, Assesteenweg 96. Deze site en haar inhoud worden beschermd door het recht op de intellectuele eigendom. Het is niet toegestaan om elementen (teksten, beelden, lay out, logo’s, software,…) van deze site of haar inhoud gedeeltelijk of in hun geheel te reproduceren, te verspreiden, te wijzigen of mee te delen aan het publiek. Elke reproductie, verspreiding, wijziging of mededeling aan het publiek van een of meerdere elementen van deze site dienen onderworpen te worden aan de uitdrukkelijke, geschreven toestemming van arniesays, behalve in de wettelijke uitzonderingsgevallen.

18.2. ®2020,Groep Alain Broekaert BV, arniesays. Alle rechten voorbehouden. Het merk arniesaysis integraal de exclusieve eigendom van Groep Alain Broekaert BV, met zetel te 1740 TERNAT, Assesteenweg 96. Het is niet toegestaan dit merk derwijze te gebruiken dat zulks een inbreuk vormt op het merkenrecht van Groep Alain Broekaert BV. 

 

Newsletter

Wij gebruiken cookies om uw surfervaring makkelijker te maken. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Meer info vind je in onze algemene voorwaarden.